دانشگاه سمنان

. . . . . گروه مهندسی پزشکی . . . . . Arm

photo

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی الکترونیک
کارشناسی ارشد: مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
دکترا: مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)